Tổ Ngoại ngữ

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Lê Nguyên Hương Tổ trưởng huongln@hict.edu.vn 0962 749 698
Phùng Thị Ái Phó GĐ TT aipt@hict.edu.vn 0988 569 768
Vũ Hồng Duyên Giảng viên duyenvh@hict.edu.vn 0974 377 609
Nguyễn Thị Bốn Giảng viên bont@hict.edu.vn 0986 464 711
Nguyễn Thanh Mai Giảng viên maint87@hict.edu.vn 0986 515 335
Đào Bình Thịnh Giảng viên thinhdb@hict.edu.vn 0989 899 757
Đỗ Thị Thanh Mai Giáo vụ TT maidtt@hict.edu.vn 01699 654 138